Các bộ lọc có hiệu lực

3 BỘ DRAP POLY HỌA TIẾT MỚI

MỖI BỘ BAO GỒM:

+ 1 DRAP (1m6 x 2m hoặc 1m8 x 2m)

+ 2 VỎ GỐI NẰM (40cm x 60cm)

+ 1 VỎ GỐI ÔM (35cm x 100cm)

*Nhận thêm: 1 bộ drap Poly hoa tiết ngẫu nhiên (1 drap, 2 vỏ gối nằm, 1 vỏ gối ôm)